Geografické rozhledy

Historie

Geografické rozhledy  byly založeny v květnu roku 1991. První číslo vyšlo koncem roku 1991 a od té doby časopis vychází bez přerušení již více než dvě desetiletí. Vydavatelem Geografických rozhledů je Česká geografická společnost (www.geography.cz), která časopis postupně vydávala ve spolupráci s nakladatelstvím Iris, Terra-Klub, Terra, Kartografie Praha, v současnosti pak s Nakladatelstvím České geografické společnosti (www.ncgs.cz).

 

Titulka_GR_1Statě publikované v Geografických rozhledech podléhají po všechna léta pravidlům stanoveným redakční radou. Tato pravidla se týkají obsahu a metodiky zpracování odborných statí (struktura, literatura, zdroje dat a citace, výsledky výzkumu a jejich využití) a jejich přínosu k rozvoji geografického a environmentálního vzdělávání (kvalita a využití příloh, diskusní, problémově a činnostně orientované podklady pro aplikaci ve vzdělávacím procesu, diskuse a závěry).

 

Od roku 2008 došlo k profesionalizaci redakční práce. Časopis dnes splňuje všechna kritéria Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace – složení redakční rady, spolupráce se zahraničními pracovišti, proces recenzování statí, český a anglický abstrakt a další.

Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá na základě odborného posouzení statě dvěma recenzenty z oboru mimo redakční radu a mimo pracoviště autora či spoluautora. Definitivní verze článku před publikací je pod kontrolou odborného výkonného redaktora, znalce českého a anglického jazyka, editora čísla a šéfredaktora.

 

Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku.

 

V geografických a souvisejících oborech je časopis vyváženě orientován na výsledky soudobé fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a aplikované geoinformatiky (GIS), demografie, environmentalistiky apod. Poskytuje studijní podklady v oblasti sociálních problémů lidstva, udržitelnosti života na Zemi a globalizace, evropské integrace, vývoje a rozvoje různých měřítkových úrovní regionů a územních společenství. V oboru pedagogiky je výrazně zaměřen na vývoj a inovace v didaktice geografie, na rozvoj kritického myšlení a celkové zvyšování profesionalizace učitelské praxe včetně orientace výuky na rozvoj osobnosti žáka.

 

Pravidelné rubriky:

  • Výzkum a vývoj
  • Svět kartografie a geoinformatiky
  • Geografie a škola
  • V zorném poli geografů
  • Planeta volá SOS
  • Čísla hovoří
  • Rodinné stříbro